Kvalitet och miljö

ADCOAT är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Korta ledtider med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Att leverera hög kvalitet, till rätt pris, i rätt tid genomsyrar hela vår verksamhet och vårt mål är att alltid överträffa kundens förväntningar.

Kvalitetspolicy

ADCOATs kunder står alltid i centrum. Vi strävar ständigt efter att vara lyhörda för vad våra kunder har för krav och önskemål. Vår verksamhet är därför hela tiden under utveckling för att tillgodose våra kunders krav på kvalitet, pris och leveranssäkerhet. Vi arbetar ständigt för att förbättra kvalitets- ledningssystemet.

Miljöpolicy

ADCOAT är ett företag som i huvudsak utför avancerad ytbehandling genom lackering med lösningsmedelbaserad lack och pulverlack. ADCOAT skall i alla led verka för att före-bygga och minimera eventuell miljöpåverkan. Detta skall vi uppnå bl a genom effektiv resursanvändning samt; - Utbilda och engagera samtliga i företaget i vårt miljöarbete. - Leva upp till eller överträffa lagkrav och andra krav från kunder och myndigheter. - Förhindra utsläpp av skadliga ämnen till naturen genom en kontrollerad ventilation, nödlägesberedskap och avfallshantering. - Lägga miljöaspekter på materialval vid inköp. - Ständigt förbättra verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt. - Ha mätbara miljömål för betydande miljöaspekter.